TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Chức năng nhiệm vụ

1.  Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác quy hoạch xây dựng tổng thể, hành chính và quản trị.

Thực hiện kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm của các đơn vị trong Trường; giúp Ban Giám hiệu quản lý đất đai, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, các hoạt động hành chính văn thư, lưu trữ, lễ tân, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, công tác in ấn, điều phối phương tiện công tác, các hoạt động phục vụ và dịch vụ thuộc trách nhiệm và thẩm quyền

2.  Nhiệm vụ , quyền hạn 
2.1. Hành chính

2.1.1 Công tác văn thư

  • Tổ chức thực hiện và quản lý các văn bản đi, các văn bản đến theo đúng chế độ quy định của công tác văn thư.
  • Hướng dẫn thể thức văn bản theo đúng quy định hiện hành.
  • Dự thảo báo cáo, công văn, chỉ thị v.v...của trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.
  •  Kí sao y bản chính các giấy tờ hành chính trong phạm vi được uỷ nhiệm.
  • Cấp phát giấy giới thiệu và giấy đi đường cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường theo  sự ủy nhiệm của BGH.
  • Quản lí con dấu và bộ tên khắc của lãnh đạo nhà trường theo các quy định hiện hành.

2.1.2 Công tác lưu trữ và bảo vệ nội bộ 

  • Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ các công văn, giấy tờ, tài liệu lưu trữ chung của Trường.
  • Hướng dẫn CBCCVC lập hồ sơ lưu trữ cơ quan hàng năm theo đúng quy định hiện hành.
  • Định kỳ thu thập tài liệu lưu trữ (TLLT), bảo quản tốt TLLT, sắp xếp kho lưu trữ ngăn nắp, thuận tiện cho việc tra cứu sử dụng TLLT.

Xem tiếp