PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 
PHÒNG 117 , NHÀ A

Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Phone : (024) 6266 2299 

Fax     : (024) 6266 2385

Email  :hcqt@huph.edu.vn

www : http://www.huph.edu.vn