Ảnh

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

 

 

Tạ Anh Hà
Trưởng phòng

Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch hoạt động, ký đề nghị thanh toán, phân công công việc trong phòng, phát ngôn với các đơn vị trong trường, công tác xây dựng, sửa chữa, mua sắm, đấu thầu, an ninh, bảo vệ, quản lý công sản, thuế đất, phòng cháy chữa cháy.

Email: tah@huph.edu.vn

 

2. Nguyễn Đức Thành
Phó trưởng phòng

2.1. Lĩnh vực phụ trách: Điều động phương tiện phục vụ đi lại của nhà trường theo kế hoạch, công tác văn thư, lưu trữ, ký túc xá, công tác phục vụ các hoạt động giảng đường, hội trường, phòng họp, giám sát thực hiện các hợp đồng dịch vụ, vệ sinh môi trường, vệ sinh trường học, giám sát thực hiện các quy trình, giám sát công tác đảm bảo chất lượng, thi đua khen thưởng, bảo hộ lao động.

2.2. Hỗ trợ Trưởng phòng điều hành trực tiếp các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản trong lĩnh vực mình phụ trách

2.3. Điều hành giao ban phòng hàng tuần khi Trưởng phòng vắng mặt.

2.4. Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

2.5. Công việc cụ thể:

  • Xem xét và cho ý kiến giải quyết, giao nhiệm vụ cho nhân viên thuộc lĩnh vực mình phụ trách.
  • Điều hành công tác công sản, phối hợp tổ chức kiểm kê, tiếp nhận, điều chuyển và thanh lý tài sản theo quy định;
  • Cập nhật lịch xe trên subweb của Phòng HCQT https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G4E3ls_9WnsgzkjKVZPkWBCHZvtHqzWKVIK7ue50WkI/edit#gid=315792546
  • Thực hiện báo cáo các hoạt động thuộc lĩnh vực mình phụ trách.
  • Ký các văn bản liên quan và chịu trách nhiệm các công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Chịu trách nhiệm quản lý tài sản, phát hiện các hư hỏng, sự cố trong lĩnh vực mình phụ trách

Email: ndt1@huph.edu.vn

 

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Chuyên viên

Email: ntlt@huph.edu.vn

Nguyễn Thị Hằng 
Chuyên viên 

Email: nth4@huph.edu.vn

Phan Văn Hưng 
Chuyên viên

Email: pvh@huph.edu.vn

 

Đào Đình Nghi 
Kỹ thuật âm thanh 

Email: ddn@huph.edu.vn

Nguyễn Phan Anh 
Kỹ thuật nước 

Email: npa@huph.edu.vn

Phí Đình Khánh
Kỹ thuật điện 

 

Email: pdk@huph.edu.vn
Nguyễn Văn Hân
Lái xe
Email: nvh@huph.edu.vn
Phạm Thị Ngọc
Nhân viên - Ký túc xá
 
Email: ptn@huph.edu.vn

Trần Duy Mạnh
Kỹ thuật điện

 

 

Email: tdm@huph.edu.vn


        

Nguyễn Doãn Hùng
Tổ trưởng tổ bảo vệ

Email: ldh@huph.edu.vn